Projekty

Unikátní výměník pro ošetření dialyzovaných pacientů vzniká v Plzni 

 

Elektronické edukační kiosky 

vytvořil tým pracovníků OVAVT pod vedením MUDr. Lukáše Bolka, Ph.D.

 

Během prvního použití přístroje převádějícího EEG signál na zvukový v klinické situaci jsme uskutečnili následující pozorování.

Kazuistika: 51 letý nemocný přijatý na JIP neurochirurgického oddělení FN Plzeň pro náhle vzniklý komatózí stav. V předchorobí byl nemocný léčen aktinoterapií pro inoperabilní karcinom gl. parotis vpravo, dle dokumentace ve stadiu kompletní remise, diabetes mellitus II. typu na PAD, dále asi 3 týdny před přijetím otitida vpravo léčená ambulantním ORL lékařem.

Při přijetí byl nemocný v komatu s naznačenou cílenou obrannou reakcí pravé HK na bolestivý podnět, paréza nn. III., VI. a VII. Vpravo, těžká centrální levostranná hemiparesa, výtok serózní až seropurulentní tekutiny z pravého zvukovodu, z laboratorního vyšetření známky nonketoacidotického hyperglykemického stavu. Hemokoncentrace,Hb 172, hyperglykemie s hodnotami 25 mmol/l,sérová osmolalita 460 mOsm/l CT vyšetření prokázalo cystickou expanzivní lézi o průměru 20 mm v pravém temporálním laloku.

Vzhledem ke klinickému stavu byl indikován neodkladný výkon, punkce a evakuace abscesové dutiny. Punkcí získán vyzrálý hnis. Nemocný se po operaci neprobouzí, laboratorně trvají známky metabolického rozvratu. Pokračujeme v komplexní resuscitační péči včetně analgosedace, řízené plicní ventilace. Již během vyšetřování se objevují fokální klonické záškuby levé DK. Nasazujeme kontinuální podávání valproátu za kontinuální monitorace EEG. V této situaci připojujeme k EEG monitoru rovněž náš přístroj. (Zvukový záznam) Přesto, že další den již hladiny valproátu dosahují klinicky účinné úrovně trvá prakticky kontinuální EP aktivita. Stav hodnotíme jako status epilepticus parciální epilepsie se sekundární generalizací při infekční a metabolické encephalopatii a ložiskovém procesu mozku. Přidáváme medikamentózně phenobarbital. Od paralelního podávání phenytoinu ustupujeme vzhledem ke známkám progredujícího jaterního postižení. Protože epileptická aktivita nevymizela, přidáváme thoipenthal v kontinuální infuzi lineárním dávkovačem. Záhy po nasazení EP aktivita i povšechná EEG aktivita vyhasíná. V této chvíli monitorovací přístroj Aspect dává hlášení „patient isoelectric- check out connection“ při aktivaci našeho přístroje je však zcela nepochybně zřetelná modulace nosné vlny, která značí že elektrická aktivita na vstupu přístroje je nenulová!

V dalším průběhu i při postupném vysazení ustoupila EP aktivita a nemocného se daří 14.pooperační den probudit k plnému vědomí, postupně převést na spontánní dechovou aktivitu a odpojit od ventilátoru.