Kontakt

Ústav biofyziky LF UK v Plzni
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň

Tel.: +420 377 593 210